Rendszerüzenet

Böjt és imahét

                                                         CSATLAKOZZ, BÁRHOL ÉLSZ!

„Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam.” (Ezékiel 22,30)

                                                Felhívás

Kedves Testvérünk!

Ezékiel próféta szavaival hívunk, ha kész vagy odaállni a résre és közbenjárni a mostani vészterhes időkben. Böjtölve és imádkozva boruljunk le Isten színe előtt kérve Őt, hogy vessen gátat a járványnak és fordítsa el a világról és azon belül szűkebb hazánkról, Magyarországról és saját településünkről ezt a csapást. Hisszük, hogy Isten látva odaszánásunkat, őszinte szívvel történő istenkeresésünket, és bűnbánatunkat, meg fogja hallgatni az elmondott imádságainkat.

Kérünk, csatlakozzon hozzánk 2020. március 24-30-ig (kedd-hétfő) tartó böjtünkhöz és imahetünkhöz. Járuljunk együtt az élő Isten színe elé!

A böjtről

A böjt során ajánljuk, hogy az úgynevezett dánieli böjtben vegyünk részt. Ennek során gyümölcsöt és zöldséget veszünk magunkhoz és tartózkodunk a húsételektől, tejtermékektől, gabonából készült ételektől. Úgy hisszük, hogy ettől a formától mindenki saját elhatározása alapján eltérhet. Nem annyira a forma, mintsem inkább az odaszánáson van a hangsúly. Ha valaki betegségéből kifolyólag diétát tart, kérjük, beszéljen orvosával és e konzultáció során kialakított étrendhez tartsa magát. A lényeg az, a normál étrendünkből válasszunk ki olyan ételt (ételeket), vagy italt (italokat), mely a hétköznapokban kedvesek, kedvencek. Ezekről való lemondás képezheti alapját a böjtnek.

De nem csak ételböjtöt lehet tartani, hanem valamiféle szokást is fel lehet függeszteni egy előre elhatározott ideig. Például közösségi oldalak látogatása: internet, tv sorozatok megnézése, zenehallgatás elhagyása. Ajánljuk fel valami kedves szokás elhagyását egy hétre, és helyette töltsünk időt Isten jelenlétében! Ha további információra van szüksége a böjttel kapcsolatban, kérjük, olvassa el brosúránkat a böjtről!

 

Buzdítás

1. nap | Személyes bűnvallás, bűnbánat, Isten keresése
Nehémiás 9:1

„Ennek a hónapnak huszonnegyedik napján összegyűltek Izráel fiai, és böjtöltek, zsákruhát öltöttek, és port hintettek magukra.”

Jóel 2:12-18

„De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas Ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után? Hozzatok étel- és italáldozatot Isteneteknek, az ÚRnak! Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is! Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából! A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az ÚR szolgái! Így szóljanak: Szánd meg URam, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között: Hol van az ő Istenük? Szánalomra indult az ÚR országa iránt, és könyörült népén.”  

Elmélkedés:

    „Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek: - így szól az Úr" (Jer 1,8).

„Ha félelmünkben megtántorodunk, közel annak a veszélye, hogy bűnbe esünk. Félnünk kell az önteltségtől is, de még jobban féljünk a gyávaságtól. Merj Dánielként viselkedni! Vezérünknek bátor katonákra van szüksége.

Minden okunk megvan a bátorságra. Isten azokkal van, akik Vele tartanak. Soha nem hagy magunkra a küzdelem órájában. Fenyegetnek? Hát olyan ember vagy, akinek egy halandótól félnie kellene? Attól tartasz, hogy elveszted állásodat? Istened, akit szolgálsz, gondoskodik ételedről és italodról, bízzál hát benne. Kigúnyolnak? Ezzel szinte összetörik belső tartásodat? Viseld el Krisztusért, sőt, örvendezzél rajta.

Isten az igazzal és a szenttel van, hogy megszabadítsa, és megszabadít téged is. Emlékezz, hogyan jött ki Dániel sértetlenül az oroszlánok verméből, és a három ifjú is a tüzes kemencéből. A te helyzeted nem oly reménytelen, mint az övék volt: de még ha az is lenne, az Úr átsegít és győzelmessé tesz. "Ezért félj a félelemtől". Ez leggonoszabb ellenséged, amelyet önmagadban hordasz. Térdelj le, kiálts segítségért, azután kelj fel és mondd: "Bízom, nem félek"! (C.H. Spurgeon)

 

 

2. nap | Imádkozás a frontvonalban dolgozókért
Zsoltárok 27:5

„Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.”

Zsoltárok 91:1-7

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, Akiben bízom! Mert Ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.”

Elmélkedés:

    „Én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak" (Ez 11,16).

 

„Ha távol is kell lennünk gyülekezetünktől, nem vagyunk távol a kegyelem forrásától, amely Isten szentségéből fakad. Az Úr, aki az övéit olyan helyre állítja, ahol, mint száműzöttek érzik magukat, nem hagyja egyedül őket, maga lesz velük és kárpótolja őket mindazért, amit otthoni gyülekezetük szent alkalmai jelentettek számukra. Fogadd el ezt az ígéretet, vésd a szívedbe, testvérem, aki vándorútra hívattattál!

 

Isten menedék az ő népének mindenféle ellenség elől. Ő maga az imádság helye. Az idegenben ugyanúgy velünk van, mint Jákóbbal volt, aki vándorlásában a puszta földön hált, de mikor felébredt, mégis így szólhatott: "Bizonyára az Úr van ezen a helyen" (1Móz 28,16). Isten a nyugalom szentélye is, olyan, mint a Szentek Szentje a jeruzsálemi templomban, ahol az Örökkévaló lakott. Nála nyugalmat találunk a gonosztól való félelmünkben.” (C.H. Spurgeon)

 

 

 

3. nap | Imádkozás a betegekért
Márk 11:24

„Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek.”

Ézsaiás 26:16-21

„Uram, a nyomorúságban téged kerestek, hozzád kiáltottak szüntelen, amikor fenyítetted őket. Olyanok voltunk előtted, Uram, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd: amíg vajúdik, folyton kiáltozik fájdalmában. Terhesek voltunk, vajúdtunk, de csak szelet szültünk: nem szereztünk szabadulást az országnak, és nem jöttek emberek a világra. De a te halottaid életre kelnek, föltámadnak a holttesteik! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Eredj, népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja! Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megfizessen bűneiért a föld lakóinak. A föld föltárja majd a kiontott vért, és nem fedi be többé a meggyilkoltakat.”

Elmélkedés:

„Nincs boruk." (Jn 2,3)

„Mit tanulhatunk Máriától?

Észrevette a mások baját. Ő Kánában vendég volt, de nyitott szemmel látta, milyen kellemetlen helyzetbe kerültek meghívói, és érző szíve arra indította, hogy tegyen valamit értük.

Azonnal Jézushoz fordult. Mi sokszor futunk fűhöz-fához, s csak utána jut eszünkbe: imádkozni is lehetne. Röviden közli a tényt: nincs boruk. Ez a két szó őszinte imádság, követésre méltó szép példa.

Miért? Mert segíteni akarás van mögötte, bízik Jézusban, egészen természetes módon, egyszerű hittel fordul hozzá, teljesen rábízza a megoldást, nem ad neki ötleteket, hogy mit tegyen. És amikor Jézus nem azonnal segít, nem türelmetlenkedik. De használja az eszét is: nehogy a szolgák értetlensége hiúsítsa meg a segítséget, szól nekik. Aztán csendben visszaül a helyére. Vár.

Mire? Jézus segítségére. És mikor fog segíteni? Nem tudjuk. És hogyan? Nem tudjuk. Hát mit tudunk? Hogy „jó várni az Úr szabadítására". Mert ő már tudja, mit fog tenni, s nyugodtan rábízhatjuk az időt és a módot. Ezzel is dicsőítjük őt.

Dicsőítjük-e mi így? Vagy türelmetlenül toporzékolunk, mint egy akaratos gyerek, és követeljük, amit kértünk tőle? Mária nem kért semmit, csak a hiányt közölte bizalommal. Bárcsak így tudnánk mi is a magunk és mások szükségeit az Úr elé tárni!” (Cseri Kálmán)

 

4. nap | Imádkozás a döntéshozókért
Máté 18:19-20

„Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

1Tim 2:1-4

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”

Elmélkedés:

Ha két hívő egyetért, azon milyen áldás van! Hát még, amikor két-három gyülekezet egy akaratra jut, hogy böjtöljön és imádkozzék! (Zsoltár133)

Nem becsüljük eléggé a Krisztusban átélhető összetartozás lehetőségét!  Nem elvtelen feloldódás ez a „minden mindegy” ördögi hazugságában, hanem a hitvallásaink felett uralkodó és felragyogó Úr Jézus Krisztus előtti meghódolásunk közös mozdulata: Összeköt bennünket, hogy imádjuk Őt! Hogy csak Őt imádjuk!  

Így, az Uraknak Ura előtt hódolva imádkozzunk vezetőinkért, egyháziakért és világiakért, mert ez bizonyosan kedves a mi Üdvözítőnk előtt. S ami kedves, annak mentén szívesen segít, megerősít, megvéd és gyógyít, meghallgatva kéréseinket. Kérjünk felülről való bölcsességet, erőt és világosságot számukra!

 

 

  1. nap | Imádkozás a városunkért, az országért, a világért
Máté 13:43

„Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!”

Jer 29:7

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!”

Zsid 12:25-29

„Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az Ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.”

Elmélkedés:

Van-e „keresztyén közéleti felelősség”? – Nagyon is! De nem csak járványok idején, hanem folyamatosan, minden hétköznap és minden hétvégén! – Miben áll ez a felelősség? Mindenek előtt abban, amit a Krisztusban hívő embereken kívül nem tud hozzátenni senki! Sem politikai kurázsi, sem gazdasági hatalom, sem a legmagasabb szintű tudomány! Ezt tudva hordozzuk az imádság, a közbenjárás felelősségét! Ha soha nem jutunk el egy képviselőtestületi ülésre, vagy a parlamentbe, akkor is óriási értékeket, hatalmas bölcsességet, erőt, világosságot, kitartást és találékonyságot a jó döntésekhez vihetünk be a helyi, illetve az országos közéletbe! Imádkozzunk a vezetőinkért, a közélet felelőseiért! Kérjük, hogy térjenek meg, forduljanak Jézus Krisztushoz a bölcsesség és irgalom forrásához!

6. nap | Imádkozás a vész elmúlása utáni helyreállásért
Róma 4:18

„Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ilyen sok lesz a te utódod!”

5Móz 8,17-18.

„Ne gondold tehát majd magadban: Az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot.  Hanem, gondolj mindig Istenedre, az Úrra, Ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig.”

Elmélkedés:

    "... az alázatosoknak pedig kegyelmét adja" (Jak 4,6).

 

Az alázatos szív kegyelemre vágyik, és azt meg is kapja. Kiszolgáltatja magát a kegyelem szelíd uralmának, és ezért egyre nagyobb mértékben nyeri el azt. Az alázatos szívűek a völgyekben lakoznak, ahol a kegyelem folyói kanyarognak, és bőven isznak azokból. Hálásak a kegyelemért, dicsőítik érte az Urat, aki - önmagához híven - meg is adja azt nekik. Jöjj, kedves olvasóm, alázd meg magad! Légy kicsiny önmagad előtt, hogy az Úr naggyá tehessen! Talán így sóhajtasz: nem vagyok eléggé alázatos, de lehet, hogy ez már az igazi alázat szava. Vannak, akik büszkék arra, hogy mennyire alázatosak: ez a büszkeség egyik legrosszabb fajtája. Tehetetlen, gyámoltalan, méltatlan, kárhozatra méltó teremtmények vagyunk, minden okunk megvan az alázatra, ne legyünk beképzeltek és büszkék! Alázzuk meg magunkat az alázatosság elleni vétkeink miatt, hogy képesek legyünk az Úr irgalmát elfogadni. A kegyelem megtapasztalása tesz igazán alázatossá, és az alázatos ember aztán még több kegyelmet tud elfogadni. Hajoljunk meg Isten előtt, hogy felemelhessen! Érezzük magunkat szellemben szegényeknek, hogy Isten meggazdagíthasson! Legyünk alázatosak, hogy Istennek ne kelljen megaláznia, hanem kegyelméből felmagasztalhasson bennünket!” (C.H. Spurgeon)

 

 

  1. nap | Hálaadás Istennek
2Krónikák 7:13-14

„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”

Zsoltár 111:10

„A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józaneszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.” 

Józs 1:7-9

„Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” 

Elmélkedés:

Annyi mindenért tartozunk hálával, hogy az szinte elmondhatatlan! De azért csak próbáljuk meg: Soroljuk, soroljuk és soroljuk mindazt, amiben megsegített, megőrzött, megmentett, és amiből kigyógyított az Úr! (Zsolt 103,1-5) Ne feledjük: a legegyszerűbb imádság is imádat! Imádom Őt, akitől minden jó adomány és tökéletes ajándék alászáll (Jak 1,17), aki a tökéletes világosság, tiszta jóindulat, merő irgalom és kegyelemforrás számunkra. Minden bűn, minden tisztátalanság, minden hazugság és minden betegség kibékíthetetlen és legyőzhetetlen ellensége! Nekünk pedig mennyei Édesatyánk Jézus Krisztus által. Dicsérjük Őt, amíg csak élünk!