Rendszerüzenet

Ami épp aktuális

Hirdetések

  1. 05. 09.

 - A Zsinat Elnökségi Tanácsa május 2-től engedélyezte az istentiszteltek és bibliaórák látogatását a mindenkori járványügyi szabályok megtartásával.

- 8:45-től a Középkertben, a Kálvin téren pedig 9:45-kor minden vasárnap imaközösséget tartunk;

- Szeretethíd Kárpát-medencei Református Önkéntes napok május 14-15.

- Vasárnaponként 9:00-kor a Középkerti imaházban, 10:10-kor a Kálvin téri templomban tartunk Istentiszteletet;

- Isten iránti hálaadással tudatjuk a Testvérekkel, hogy Varga Roland református fiatalember eljegyezte Balogh Magdolna református hajadont. Ha a járványügyi szabályok engedik, házasságukra Istenünk áldását 2021. május 15-n 14:30-kor kérik templomunkban. Hordozzuk imádságban a közös útjukra induló fiatalokat!

- Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a Testvérekkel, hogy 2021. március 6-án eltemettük, Gargya Sándorné szül. Sóvágó Margit (Jókai Mór utca 63 sz. alatti lakos) 89 évet élt testvérünket. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot!

- Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a Testvérekkel, hogy Dr. Szilágyi Antalné, szül: Sőrés Magdolna életének 80. évében visszaadta lelkét teremtő Urunknak. Elköltözött testvérünk temetése 2021. május 11-én 11:00-tól lesz a hajdúböszörményi köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot!

- 2021. március 8. és május 9. között elhunyt és egyházi szertartással eltemetett testvéreink: (alkalmaink szünetelése miatt eddig nem tudtuk hirdetni őket)

Balogh Jánosné Balogh Aranka – (70);

Varga Lászlóné Dóka Julianna – (73);

Horváth Zsolt – (49);

Horváth Béla – (46);

Lévai Imréné Tatár Róza – (81);

Jánosi Mártonné Katona Irén – (81);

Vilmányi Imréné Kovács Margit – (74);

Andorkó János – (77);

Dienes Sándor ny. lelkipásztor – (68)

Heti alkalmaink:

  1. Szerda: 16:00 Bibliaóra a Középkerti imaházban;
  2. Csütörtök: 10:00 Bibliaóra a Kálvin Otthonban;
  3. Csütörtök: 17:00 Konfirmáció előkészítő a Ifi teremben
  4. Csütörtök: 18:00 Áldozó csütörtöki Istentisztelet a Gyülekezeti nagyteremben;
  5. Péntek: 15:00 Gimnáziumi fakultatív hittanóra;
  6. Szombat: 15:00 Ifjúsági bibliaóra az Ifi teremben;

Köszöntjük születés- és névnapos Testvéreinket: Gergely, Kristóf, Ármin, Pálma, Míra, Ferenc, Pongrác, Gyöngy, Szervác, Imola, Imelda, Bonifác, Bónis.


Mivel fejezhetem ki a hálámat Isten iránt?

Imádsággal, énekléssel, szeretetszolgálattal, adakozással!

Mire lehet és érdemes adakozni? - Templom felújítás; nyári gyülekezeti tábor (nagycsaládosok részvételi díja); gyülekezeti újság (JóHírmondó); Középkerti imaház felújítása; egyházfenntartói járulék

Hogyan tehetem? - A Lelkészi Hivatal pénztárosánál, vagy banki átutalással az adomány célja és a címem beírásával a Megjegyzés rovatba (K&H Bank 10400346-00026767-00000000)


Május 2-től nyissuk meg templomainkat! Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának 2021. április 14-i határozata

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozza. A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét. Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben. Szeretettel hívjuk fel ugyanakkor valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány továbbra is velünk van. A nyitást így kérjük, hogy józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan megtartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi alkalmakat a helyi viszonyok figyelembe vételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés a fertőzés kockázatát növeli. Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják. "Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsdbe szolgálatodat." (Pál apostol második levele Timóteushoz 4. fejezet 5. vers) 2021. április 14.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök és Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök és Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök és Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök és Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

 


 

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!

A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat:

Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

2021. március 26.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök és Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök és Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök és Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök és Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület


 

A bajban is maradjunk együtt!

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának március 5-i határozata

A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő, 130106/2021 sorszámú Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:

2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak. 

A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat Elnökségi Tanácsa. 

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy ez a próbatétel minél előbb elmúljon.

Miközben mindannyian szeretnénk visszakapni régi életünket, hisszük és valljuk, hogy Isten új életet kínál nekünk.  Szükségünk van arra, hogy felismerjük, miben és hogyan kell ezután másképp élnünk. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy különös figyelemmel és kitartással keresse Isten akaratát.

A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat, azzal a hittel, hogy

„Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).

2021. március 5.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök
Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök
Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök
Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök
Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület 

 ÚJRA MEGNYÍLTAK GYÜLEKEZETI ALKALMAINK!

 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alábbiak szerint!

Járványügyi szabályok 2020. december 20-tól - Felfüggesztve 2021. március 8-tól

      A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Elnöksége a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének és Esperesi Karának 2020. december 8-i felhívása alapján az alábbiakban szabályozza az újrainduló gyülekezeti alkalmak rendjét:

 1.) A Kálvin téri templomban (alapterület karzatokkal: 1500 nm) vasárnap délelőttönként egyszerre maximálisan 375 fő tartózkodhat minden második padban, egymástól 2 méteres távolságra (kivéve a közös háztartásban élők), szájmaszkot viselve.  A templomajtók az istentisztelet alatt nyitva maradnak a szabad szellőzés érdekében. Kérjük a Testvéreket, hogy melegen öltözzenek fel!

 2.) Az egyéb alkalmakat a gyülekezeti ház nagytermében (alapterület 160 nm), maximum 40 fős létszámmal lehet megtartani, gondoskodva a rendszeres szellőztetésről.

3.) A Középkerti Imaházban (alapterület 120 nm) maximum 30 fő vehet részt az  istentiszteleteken, minden második sorban, egymástól 2 méteres távolságra (kivéve a közös háztartásban élők), szájmaszkot viselve, itt is rendszeresen szellőztetve.

4.) Az alkalmakra járók létszáma és a helyiségek nagyságának aránya nem indokolja résztvevők életkor szerinti csoportosítását. Közös liturgikus eszközök (Énekeskönyv, Biblia, liturgikus lapok) használata sehol sem engedélyezett.

5.) Minden használatba vett helyiséget takarítani, illetve az előírások szerint szellőztetni és fertőtleníteni szükséges. (pl. kilincsek, korlátok, stb.) A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell kihelyezni. (Felelősök: takarítónő, ügyeletes presbiterek, gyülekezeti önkéntesek)

 6.) Szájmaszkokat az alkalmak kezdetekor ki kell osztani azoknak, akik nem hoztak magukkal maszkot. Saját kesztyűk használata is ajánlott a résztvevők számára. (Felelősök: ügyeletes presbiterek, gyülekezeti önkéntesek) Valamennyi alkalom után a perselypénzek megszámolásának kesztyűben kell történnie.

7.)  A fizikai kontaktus (érintés, kézfogás, ölelés) továbbra is kerülendő.

8.) Szabadtéri istentisztelet is megengedett a kötelező távolságok megtartásával. Gyermek-istentisztelet is tartható a gyülekezeti nagyteremben.

9.)  Úrvacsorai közösség - külön kelyhes megoldással - Karácsony I. napján, illetve Böjtfő vasárnap délelőtt kerül megtartásra a templomban, illetve a Középkerti imaházban.

10.) Keresztség, esküvő, temetés szigorú előírások szerint végezhető.

11.) Gyermekkonfirmáció, illetve a hittanórák az iskolákra vonatkozó rendeletekhez igazodnak.

12.) Táborok, konferenciák, találkozók, énekkari szolgálatok az újabb rendelkezésig nem tarthatók.

13.) Jelen szabályzat kötelezően alkalmazandó a gyülekezet alkalmazottaira, önkénteseire, minden gyülekezeti tagra, valamint minden, az alkalmakat látogató vendégre. Az Egyházközség intézményei (óvoda és szociális központ) saját védekezési protokolljuk szerint járnak el.

14.) Végül a legfontosabb: Folyamatosan tartassanak imádságok, illetve imaközösségek a járvány megszűnéséért, illetve konkrétan azért, hogy gyülekezeti alkalmainkon még véletlenül se fertőződjön meg senki. Hisszük, gondviselő Urunk meg tudja és meg akarja menteni az Ő népét! „Mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lukács 1,37)
 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,32) „Ne félj, mert megváltottalak…”  (Ézsaiás 43,1)

15.) Jelen szabályzat az aláírástól visszavonásig érvényes!

       Hajdúböszörmény, 2020. december 16.

                                                                             Somogyi László                                  Takács Péter

                                                                               lelkipásztor                                         gondnok