Rendszerüzenet

Ki tudja?

Ki tudja?

„Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jónás 3,9)

            Ki tudja, hogy ebben a „harmadik hullámban” hoz-e a Húsvét feltámadást a világnak? Ki tudja, hogy járhatunk-e újra a templomba? S ha igen mikor és meddig: 2 hét, 4 hét, 4 hónap? S ki tudja, lesz-e 4., 5., 6., X. hullám a járványban? Vagy annak az erdélyi igehirdetőnek van igaza, aki nemrég egy nemzetközi online evangélizáción így prédikált: „Látásom szerint maga Isten zárta be a templomok ajtaját, mert valami nagyon nincs rendben sem az egyház, sem a világ életében!”

Netán már a „harag 5. poharánál” tartunk? Az ötödik (angyal) is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.” (Jel 16,10-11) Merthogy ki tudja, meddig mutálódik a koronavírus, s meddig hatékony egy-egy vakcina? Ki tudja, hányszor kell újraoltatnunk magunkat, s hányszor kell még új és új oltóanyagot kifejleszteniük a tudósoknak, s vajon képesek lesznek-e rá és lesz-e hozzá elég idejük?

  1. Húsvétján sok-sok „ki tudja” kérdés tehető fel teljesen jogosan és megalapozottan. – De mi a válasz? Van-e válasz? S hol van a válasz?! – Én úgy látom, hogy egyre bizonytalanabb a legbátrabb politikusok és a legjobb szakemberek hangja is, mind itthon, mind külföldön: „Együtt sikerülni fog!” „Legyőzzük a vírust!” „A tudomány győzedelmeskedik!” – De csakugyan? Valóban így lesz? Ki tud itt bármi biztosat állítani?!?

                A csodálatos az, Testvéreim, hogy mindegyik kérdésre van válasz! És még csodálatosabb, hogy ugyanaz a válasz! Ki tudja… Ki tudja… az ISTEN tudja!!! Mindegyikre tudja a választ! És ezt megértette az ókori Ninive pogány uralkodója is, csak a mai ember nem akarja érteni és nem akarja elfogadni! Az Asszír Birodalom királya, III. Asszúr-dan (Kre. 772-754) kihirdette és maga is megtette: „Amikor ez a hír (tkp. Jónás igehirdetése és annak hatása) eljutott Ninive királyához, fölkelt a trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főemberek parancsára: Az emberek és állatok, a marhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jón 3,6-9)

Ezt kellene elfogadni és kihirdetni, a politikában, a tudományban, az egyházban és egyéni életünkben: nincs megoldás, nincs menekvés, csak az élő Isten! Különben: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” (Jón 3,4) Ez a király tudta, hogy kinek-kinek megvan a maga gonosz útja, és megvannak erőszakos tettei, ami miatt méltán izzik a teremtő Isten haragja! – (A történészek szerint az ókori Asszíria hírhedt volt a kegyetlenségéről és az erőszakosságáról.)

                Ma ki tudja közülünk, mi mindenért izzik Isten haragja? Nagyban könnyebb észre venni, de kicsiben, a Te életedben vajon látod-e? III. Asszúr-dan maga is bűnbánatot és böjtöt tartott!

Ki tudja, ma mennyire haragszik Isten a fegyverkezésre és pl. az űrkutatásra költött dollár milliárdok miatt, miközben tömegével halnak éhen gyerekek nap, mint nap? Nézzetek utána, ha nem hiszitek: minden égbekiáltó szociális igazságtalanság felszámolható lenne, ha akár csak egy évig is az említett összegeket a mezőgazdaságra, konkrétan az éhezés felszámolására fordítanák! (Tudom, az űrkutatásnak van tudományos és gazdasági haszna is, de legtöbbször – pl. a Mars expedíciók szervezésénél is – a tudósok az élet eredetét keresik borzasztó elánnal és iszonyú költségek árán, pedig csak fel kellene lapozniuk a Bibliájuk elejét!) – Ki tudja, mennyire haragszik az emberiségre Isten, amikor a WHO adatai szerint 73 millió abortusz történik évente a Földön, azaz percenként 139 (!) gyermeket ölnek meg az anyaméhben! – Ki tudja, mit gondol teremtő Urunk arról a rengeteg hazugságról, amit a Föld koráról, az élet és az ember eredetéről tanítanak nekünk a teremtést tagadó tudósok? (vö.: A Föld fiatal kora című videó a honlapunkon, illetve a YouTube-on) Vajon miért hallgatják el előlünk azt a 101 bizonyítékot a Föld és az univerzum fiatal koráról, amit neves, teremtéshívő tudósok tártak fel az elmúlt évtizedekben? (vö.: teremtestudomany.hu) A teremtő Isten jól tudja, hogy ez a rengeteg félrevezetés, a tudatosan Isten-tagadó kutatás és az ebből táplálkozó oktatás és nevelés milyen iszonyúan gyökértelenné tette a 20-21. század emberét! S mennyire értelmetlenné, értéktelenné és kilátástalanná formálta az emberi életet!

            Ezek voltak a nagyobb összefüggések. De vajon ki tudja közülünk, hogy egyéni életünkben mi mindenért izzik jogosan az élő Isten haragja? - S most kérem a kedves Olvasót, hogy ne kenje el a választ Isten szeretetére hivatkozva! Igen, igaz: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” (2.Kor 5,17-18) De ez is igaz az Isten Igéjében: „Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt.” (ApCsel 5,3-5a)

            Mi sokkal többet tudunk Isten ítéletéről és szeretetéről, mint a niniveiek (vö.: János 3,16  1.Kor 15,3-4), még sincs nyoma megtérésnek sem a tudományban, sem a politikában, sem a gazdaságban, sem az oktatás-nevelés alapelveiben, illetve gyakorlatában, - nincs böjt, csak önmagunkban és saját készítményeinkben való bizakodás, illetve kényszeredett korlátozások! Sajnos az egyház sem meri hirdetni: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” (Jón 3,4) Nincs böjt a „gazdag” országokban, ahol van enni és innivaló, sőt, tele vannak az üzletek! - Ninivében volt! (Jónás 3,5) Ki tudja, mekkora figyelmeztetést kell még adnia a Föld, az univerzum és az emberiség Tulajdonosának?! Hogy a döntéshozók, a tudósok és az egyszerű emberek, és az egyház tagjai magukba szálljanak? Ki tud, ki akar úgy kiáltani teljes szívéből, alázatosan könyörögve, ahogy az egykori Ninivében tették: „Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jón 3,9)

                Hisszük és valljuk, hogy a húsvéti evangélium újra meghirdeti: „Felénk fordul és megszán az Isten!” „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,32) „Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” (Ezékiel 18,23)

Ki tudja? – Mi tudjuk! - Mit tudunk? – Hogy Ő meg tudja tenni, hogy bűnbánat és hit által ébredést ad a mi időnkben a Földön! Akár Európában, Magyarországon és akár Hajdúböszörményben is! Ezért imádkozzunk és imádkozzunk folyamatosan! Ez a kiút a járványból, a bűnből és a kárhozatból! Mi tudjuk! Honnan? Jézus Krisztus nagypénteki áldozatából és Isten igaz beszédéből! „Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? - Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!” (Mikeás 7,18-19) Így legyen, ámen!

Somogyi László lelkipásztor