Rendszerüzenet

Mennyi az annyi?!

Mennyi az annyi?!

„Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (János 3,5)

            A 2022-es népszámláláskor Magyarországon kb. 950 ezren vallották magukat … , de minek is? Református hívőnek? Református egyháztagnak? Református módon gondolkodó embernek? Református érzelmű állampolgárnak? Nem, nem, valami nem stimmel ezekkel a kérdésekkel! Mint ahogy azzal sem, hogy ez a szám vajon miért csökkent 20 év alatt 650 ezer fővel? Mi csökkent pontosan? Kik lettek kevesebben? A velünk szimpatizálók, vagy kik is?

            Ha a jó válaszokat keressük, kérdezzük meg Isten Igéjét! Ott világosan kitűnik, hogy az Isten országának tagsága egészen másképp alakult, mint amit a népszámlálási adatok mutatni képesek. Merthogy Isten országába, az üdvözülők seregébe mindazok becsatlakoztak, akik az elmúlt 20 évben újonnan születtek! Meg is haltak élő hitű, valódi keresztyének, de csatlakoztak is szép számmal. Hogy mennyi a két szám egyenlege, azt nem tudhatjuk, de abban biztosak lehetünk, hogy az üdvösség felé tartók összlétszáma növekedett az elmúlt két évtizedben is!

Mindenki, aki Isten Igéje (a „víz” : Ef 5,26) és a Szentlélek által újonnan született (Ján 3,8; Róm 8,9.14), az növelte az Isten országát, vagyis az üdvözülők seregét! Hallelúja! Ez a legfontosabb igazság a számok tükrében! Ezek az emberek megtapasztalták és élik: „Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben, mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.” (Róm 14,17-18)

Ezek azok az emberek, akik az Egyház (Ef 5,24) valódi tagjai, akik örömben, bűnbánatban, alázatban és szeretetben járnak, s általuk egészen biztosan nőtt pl. a Református Egyházzal szimpatizálók száma! S biztosak lehetünk benne, hogy az Isten országának köre ott van a magukat katolikusnak, evangélikusnak, baptistának, stb. vallók között is, mindenütt, ahol Jézust Isten Fiának és Megváltónak vallják. (Róm 10,9) De ha ez így van, akkor ezek az új megtértek miért nem tudták magasabban tartani a szimpatizálók összlétszámát? - Azért, mert a valódi keresztyének (ők fognak üdvözülni: 1.Ján 5,12; Mát 7,13-14) mindig is az abszolút kisebbséghez tartoztak az emberi közösségeken belül! Csak egy kis számtan: Magyarországon 290 ezren vannak az összes református gyülekezet választói névjegyzékeiben. Ennek kb. harmada jár rendszeresen templomba. Ezek között X % azok aránya, akik az Isten országának tagjai, vagyis megtért, újonnan született hívő emberek. Ezek pontos számát csak az élő Isten ismeri (ApCsel 13,48; 2.Tim 2,19), de példaként használhatunk feltételezett számokat is: Ha pl. 20 éve húszezer élő hitű református élt az országban, s abból meghalt ezerötszáz a két évtized alatt, ugyanakkor valódi megtérésen esett át négyezer-ötszáz új lélek, akkor az Isten országa háromezer fővel növekedett a Magyarországi Református Egyház keretein belül! Ez nagyszerű, és ezért dicsérjük és áldjuk a kegyelmes Istent! Ez valódi növekedés! (ApCsel 2,47) Viszont az is igaz, hogy ez a létszám-növekedés a 950 ezer és az 1,6 millió közötti különbség ledolgozására nem képes. De nem is baj, hiszen mi nem a szimpatizánsokért szolgálunk, hanem az üdvözülőkért... (ApCsel 26,18)

            Már csak egy, szorongató kérdésünk maradt: A velünk szimpatizálók köre miért esett vissza ennyire az elmúlt évtizedekben?! Kevesen tértek meg és kezdtek valóban új életet az Úr Jézus Krisztussal? A megtértek nem tettek bizonyságot Isten kegyelméről? Nem éltek hiteles életet? Netán kimondottan taszító tetteket vittek véghez? Képmutató a reformátusok jelentős része? Intézményeink és gyülekezeteink nem mutatnak vonzó példát? - Jaj, ne is soroljuk tovább a kérdéseket, mert egyre kínosabb helyzetbe kerülünk! Inkább őszintén, teljes szívből, egyen egyenként vizsgáljuk meg magunkat, tartsunk bűnbánatot abban, hogy miben ártottunk Isten országa ügyének! S hittel kérjük, könyörögve kérjük, illetve vegyük komolyan: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.” (ApCsel 3,20)

                                            Szeretettel és imádságos szívvel: Somogyi László, egy a felelősök közül