Rendszerüzenet

Ami épp aktuális

 Hirdetések
2020.08. 02.


A templom alap megerősítés belső munkálatai miatt az istentiszteletek a Gyülekezeti teremben lesz megtartva!

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy 2020. július 29-n eltemettük Kövér Sándorné szül. Balogh Juliánna (Hb. Muraköz tér 69. szám alatti lakost) 83 évet élet testvérünket. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot!

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy 2020. július 31-n eltemettük Csatári Gábor volt presbiterünk és énekkari tagunk (Hb. Dobó István u. 56/d szám alatti lakost) 82 évet élt testvérünket. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot!

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy Dobó Antal (Hb. Kisböszörmény u. 4. szám alatti lakos), 2020. július 28-n, életének 48. évében visszaadta lelkét Teremtő Urunknak. Elköltött testvérünk temetése 2020. augusztus 6-n 14:30-kor lesz a Hajdúböszörményi Köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászló családot!

Heti alkalmaink:
1. Szerda: 16:00 Bibliaóra a Középkerti Imaházban;
2. Csütörtök: 10:00 Bibliaóra a Kálvin Otthonban;
3. Csütörtök: 18:00 Hit és Élet Bibliaóra a Gyülekezeti teremben;
4. Szombat: 17:00 Ifjúsági óra a Gyülekezeti teremben;
Köszöntjük születés- és névnapos Testvéreinket: Lehel, Özséb, Hermina, Kira, Domonkos, Dominika, Krisztina, Kriszta, Berta, Bettina, Ibolya, Afrodité, László, Eszemeralda.

 

 


Jozefina Panzió – Várhosszúrét

 Szeretettel várunk gyülekezeti nagytáborunkba a Felvidékre!

Idén július 26-án vasárnap délutántól augusztus 1. szombat délelőttig a híres Krasznahorka vár hosszú rétjén elterülő magyar lakosságú falu egyik családi vállalkozásában működő panziójába készülünk.

 

Barátságos szállásadók, egészséges környezet, kedvező árak, gyönyörű környék, rengeteg látnivaló (pl. cseppkő barlangok) – testi lelki kikapcsolódás! Mennyei Atyánk örző-védő szeretetében járva indulunk útra, csatlakozz Te is! (Lelkészi Hivatal Hb Kálvin tér 19. T: 52-561-325)

 

„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak!” (Zsoltár 9,11)


 

Külön kelyhes úrvacsora és nyári táborok

Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek pünkösdre a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartásáról is határozott szerdai ülésén.

 Az Elnökségi Tanács május 27-i ülését követően azzal fordult a gyülekezetekhez, hogy „a járványügyi változások és könnyítésekre tekintettel a gyülekezetek a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartsanak”.

 

NYÁRI TÁBOROK

Magyarország Kormánya 215/2020. (V. 20.) rendelete értelmében „2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközis és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatók”. Erre tekintettel a Zsinat Elnökségi Tanácsa úgy határozott, hogy a hatósági szabályozások figyelembe vételével az egyházi nyári táborok is megtarthatók, azonban a későbbiekben esetlegesen ismét korlátozásokat követelő vírushelyzet miatt elmaradó táborokért az anyagi felelősséget a szervezők viselik.

 


ÚJRA MEGNYÍLNAK GYÜLEKEZETI ALKALMAINK!

 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alábbiak szerint!

Egyházközségi Védekezési Szabályzat

      A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Presbitériuma a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének és Esperesi Karának 2020. május 11-i, illetve május 27-i felhívása alapján az alábbiakban szabályozta az újrainduló gyülekezeti alkalmak rendjét:

 1.) A Kálvin téri templomban (alapterület karzatokkal: 1500 nm) vasárnap délelőttönként egyszerre maximálisan 375 fő tartózkodhat egymástól 1,5-2 méteres távolságra (kivéve a közös háztartásban élők), szájmaszkot viselve.  A templomajtók az istentisztelet alatt nyitva maradnak a szabad szellőzés érdekében.

 2.) Az egyéb alkalmakat (vasárnap esti istentisztelet, csütörtöki bibliaóra, presbiteri bibliaóra, ifjúsági óra, stb.) a gyülekezeti ház nagytermében (alapterület 160 nm), maximum 40 fős létszámmal lehet megtartani, miközben az ajtók vagy az ablakok nyitva maradnak.

3.) A Középkerti Imaházban (alapterület 120 nm) maximum 30 fő vehet részt az  istentiszteleteken, egymástól 1,5-2 méteres távolságra (kivéve a közös háztartásban élők), szájmaszkot viselve. Az ajtók itt is nyitva maradnak.

4.) Az alkalmakra járók létszáma és a helyiségek nagyságának aránya nem indokolja résztvevők életkor szerinti csoportosítását. Közös liturgikus eszközök (Énekeskönyv, Biblia, liturgikus lapok) használata sehol sem engedélyezett.

5.) Minden használatba vett helyiséget takarítani, illetve az előírások szerint szellőztetni és fertőtleníteni szükséges. (pl. kilincsek, korlátok, stb.) A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell kihelyezni. (Felelősök: takarítónő, ügyeletes presbiterek, gyülekezeti önkéntesek)

 6.) Szájmaszkokat az alkalmak kezdetekor ki kell osztani azoknak, akik nem hoztak magukkal maszkot, kendőt vagy sálat. Saját kesztyűk használata is ajánlott a résztvevők számára. (Felelősök: ügyeletes presbiterek, gyülekezeti önkéntesek) Valamennyi alkalom után a perselypénzek megszámolásának kesztyűben kell történnie.

7.)  A fizikai kontaktus (érintés, kézfogás, ölelés) továbbra is kerülendő.

8.) Szabadtéri istentisztelet is megengedett a kötelező távolságok megtartásával. Gyermek-istentisztelet is tartható a gyülekezeti nagyteremben.

9.)  Úrvacsorai közösség külön kelyhes megoldással Pünkösd vasárnaptól gyakorolható.

10.) Keresztség, esküvő, temetés szigorú előírások szerint végezhető.

11.) Gyermekkonfirmáció ősszel kerül lebonyolításra.

12.) Táborok, konferenciák, találkozók, énekkari szolgálatok az újabb rendelkezésig nem tarthatók.

13.) Jelen szabályzat kötelezően alkalmazandó a gyülekezet alkalmazottaira, önkénteseire, minden gyülekezeti tagra, valamint minden, az alkalmakat látogató vendégre. Az Egyházközség intézményei (óvoda és szociális központ) saját védekezési protokolljuk szerint járnak el.

14.) Végül a legfontosabb szabály: Folyamatosan tartassanak imádságok, illetve imaközösségek a járvány megszűnéséért, illetve konkrétan azért, hogy gyülekezeti alkalmainkon még véletlenül se fertőződjön meg senki. Hisszük, gondviselő Urunk meg tudja és meg akarja menteni az Ő népét! „Mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lukács 1,37)
 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,32) „Ne félj, mert megváltottalak…”  (Ézsaiás 43,1)

15.) Jelen szabályzat az aláírástól visszavonásig érvényes!

       Hajdúböszörmény, 2020. május 27.

                                                                             Somogyi László                                  Takács Péter

                                                                               lelkipásztor                                         gondnok

 


 

A HAJDÚBÖSZÖRÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG járványügyben kiadott tájékoztatója

(2020. március 17-től visszavonásig)

 Visszavonva: 2020. május 15-én!

 

„Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.” (Példabeszédek 18,10)

Megrendült szívvel, de az élő Isten kegyelmébe vetett rendületlen hittel és bizalommal adjuk tovább egyházunk Zsinati Elnökségének alábbi felhívását:

„A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.”

 

Dr. Bogárdi Szabó István püspök kérése a reformátusokhoz

– Tartsunk közböjtöt, ami azt jelenti, hogy bár közös szándékkal, de egyénileg, otthon állunk Isten elé ebben a mindannyiunkat érintő ügyben. Tartsunk otthon családi áhítatokat, olvassuk együtt a Bibliát. Kérünk mindenkit, hogy kapcsolódjanak be a www.reformatus.hu oldalon az online áhítatokba, valamint a közszolgálati rádiós és televíziós istentiszteleti közvetítésekbe. Hívják fel ismerőseiket, barátaikat, idős testvéreiket, hogy tudják, nincsenek egyedül. Kérem, hogy ne terjesszenek félelemkeltő híreket, ne buzdítsanak felelőtlenségre a közösségi oldalakon! Lesznek nehézségek, hiszen jönnek majd üres órák és napok, amikor nem tudjuk, hogy mi a helyzet, merre tart a vírus és hol van az elhárító sereg. A szorongó, aggodalmas gondolatok erőteljesebben törhetnek majd fel belőlünk. Álljunk Isten színe elé, és az emberileg üresnek tűnő időnket töltsük vele: „közeledjetek hozzám, és én is közeledni fogok hozzátok.” (Jakab 4,8)